INTEGRITETSPOLICY MYHEADSAPP

  1. INLEDNING

MTR Nordic AB (”MTR”) värnar om din personliga integritet. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Policyn gäller för dig som installerer MyHeadsapp (”tjänster”) eller på annat sätt kommer i kontakt med oss, t.ex. via vår tjänster.

Det är viktigt att du läser och förstår vår integritetspolicy innan du använder våra tjänster. Om du har några frågor om hur dina personuppgifter behandlas, kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna som finns under avsnitt 5.

  1. HUR VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (dvs. tillsammans med andra uppgifter) kan kopplas till dig, t.ex. användarnamn, IP-adress, favoritresor och senast kända position.

Behandling är i princip varje åtgärd som vidtas med dina personuppgifter, t.ex. insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

I det här avsnittet förklarar vi hur dina personuppgifter används för att vi ska kunna ge dig relevanta upplevelser, tjänster och erbjudanden.

Vi behandlar personuppgifter som kommer från olika källor:

Vi behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagsstiftning. Det innebär att varje behandling sker med stöd av en så kallad rättslig grund. De flesta behandlingar utförs för att vi ska kunna tillhandahålla tjänsten, dvs. fullgöra avtalet med dig eller för att vi har en rättslig förpliktelse. I vissa fall – när vi har ett berättigat intresse – grundar sig behandlingarna på en intresseavvägning. Om vi behandlar dina personuppgifter för något ändamål som kräver ditt samtycke, kommer vi att inhämta ditt samtycke innan sådan behandling påbörjas.

Nedan följer exempel på ändamål som vi behandlar dina personuppgifter för, och med stöd av vilken rättslig grund det sker.

Vi behandlar dina personuppgifter för att:

Lagringsperiod: Dina uppgifter sparas tills tjänsten avslutas eller du raderar din historik från appen.

Rättslig grund:Intresseavvägning

Vi behandlar dina personuppgifter (t.ex. data om hur du använder våra tjänster, sökhistorik för resan, data om dina personliga preferenser och resehistorik) på en aggregerad nivå (dvs. inte på individnivå) för att utveckla och förbättra våra tjänster, bl.a. genom att sammanställa statistik för analysbehov.

Lagringsperiod: Dina uppgifter sparas tills tjänsten avslutas eller du raderar din historik från appen.

Rättslig grund:Intresseavvägning

Vi behandlar dina personuppgifter i samband med personliga push-meddelanden.

Lagringsperiod: Dina uppgifter sparas tills tjänsten avslutas eller du raderar din historik från appen.

Rättslig grund:Intresseavvägning

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för att ge dig erbjudanden, nyheter, rekommendationer och information relaterad till dina personliga preferenser och resehistorik, från oss och våra partners, via push-meddelanden eller inuti appen. Om du inte vill ta emot direktmarknadsföring kan du inaktivera meddelanden i enheten.

Lagringsperiod: Dina uppgifter sparas tills tjänsten avslutas eller du raderar din historik från appen.

Rättslig grund: Samtycke

Vi behandlar dina personuppgifter för att säkerställa säkerheten för våra tjänster (t.ex. appen), för att upptäcka eller förhindra olika typer av olaglig användning eller användning som på annat sätt strider mot våra villkor.

Lagringsperiod: Dina uppgifter sparas tills tjänsten avslutas eller du raderar din historik från appen.

Rättslig grund:Intresseavvägning

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till följande mottagare:

Bolag som hanterar personuppgifter för vår räkning får alltid ingå ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal med oss i syfte att vi ska kunna säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter hos våra samarbetspartners och leverantörer. Vi lämnar endast ut personuppgifter för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in dem

Om vi använder samarbetspartners och leverantörer utanför EU/EES, vidtar vi särskilda skyddsåtgärder, t.ex. tecknar avtal som inkluderar de standardiserade modellklausuler för dataöverföring som antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats.

Vi skyddar dina personuppgifter genom tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

  1. DINA RÄTTIGHETER

Du har vissa rättigheter i förhållande till oss. Om du vill utnyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna i nästa avsnitt.

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen, har du även rätt att klaga till ansvarig tillsynsmyndighet.

  1. KONTAKTUPPGIFTER

MTR Nordic AB är personuppgiftsansvarig för den behandling som utförs enligt denna integritetspolicy.Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas, eller vill utöva någon av rättigheterna ovan, vänligen kontakta oss:

MTR Nordic AB

Dataskyddsombud

Adress: Rålambsvägen 17, 112 59 Stockholm

E-post:personuppgifter@mtr.se

  1. UPPDATERINGAR AV INTEGRITETSPOLICYN

Denna integritetspolicy uppdaterades senast i december 2018och kan komma att ändras. Om vi gör väsentliga ändringar i policyn kommer vi meddela dig senast 30 dagarinnan ändringen träder i kraft via appen, genom tjänsterna eller genom att publicera en ny version i appbutiken. Du har alltid möjlighet att återställa historisk användardata i appen.